top of page

 

 

Dechreuodd Radio Ysbyty ddarlledu yn Mangor yn yr hen C@A.  Cychwynnodd y gwasanaeth  ar ddydd Sul y Pasg, Ebrill 18, 1976. Roedd y rhaglen gyntaf yn cynnwys cyflwyniad gan Gadeirydd yr Awdurdod Iechyd Gwynedd, Jack Berry,  dilynwyd gan' Sbotolau ar y Staff', ' O Gwmpas y Wardia' ar wrth gwrs cyfweliadau gyda cleifion.

 

 

Sefydlwyd  y radio yn y theatr ddarlithio yr ysbyty ymysg amrywiaeth o jariau o samplau a sgerbydau.

 

Datbygodd yr orsaf ac yn fuan  'roedd yn darlledu saith diwrnod yr wythnos, yn gyflym fe ehangwyd y gwasanaeth i gynnwys ysbyty Dewi Sant ar Ffordd Caernarfon.

 

Symudodd y gwasanaeth i Ysbyty Gwynedd newydd (a ailenwyd yn ddiweddarach ) a dechreuodd ddarlledu ar 1 Ionawr, 1985. Radio Ysbyty Gwynedd bellach yn darlledu o stiwdio a adeiladwyd yn arbennig ac wedi ei lleoli yn y prif goridor yn yr ysbyty gyda mynediad hawdd oddi wrth y dderbynfa. Gan ddefnyddio'r offer darlledu cyfrifiadurol diweddaraf, rydym yn gallu darparu gwasanaeth 24 - awr y dydd i'r cleifion, saith diwrnod yr wythnos.

 

Mae'r orsaf yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl ar sail wirfoddol sydd â staff o bob oed sydd yn ymweld a'r wardiau, ac hefyd yn codi arian ac yn mynd o amgylch y gymuned i'r recordio a chofnodi digwyddiadau hanesyddol er mwyn eu cyflwyno i'r cleifion.

 

 

 

1976 DARLLEDIAD RADIO YSBYTY CYNTAF

RADIO YSBYTY GWYNEDD

Penrhosgarnedd,

Bangor,

Gwynedd

LL57 2PW

 

Rhif elusen:

Charity number:

506183

 

Cadeirydd

Chairman

Kev Williams

Ysgrifennydd

Secretary

Yvonne Gallienne

Trysorydd

Treasurer

Janice Davies  

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Social Media Officer

Sarah Wynn Griffiths

 

Studio Manager

Roger Richards

 

Stiwdio:

Studio:

01248 351414

 

ebost: 

email: radioysbytygwynedd@gmail.com

 

 

 

Broadcasting in Bangor began at the old C@A hospital in Bangor on Easter Sunday, April 18th, 1976. The first programme consisted an introduction from the Chairman of the Gwynedd Health Authority, Jack Berry, followed by 'Spotlight on the Staff', 'Down Your Ward' interviews and, of course, Record Reqests.

 

The radio 'studio' was setup in the hospital lecture theatre amongst an assortment of specemin jars and a disinterested skeleton.

 

Over the years the station developed and was soon broadcasting 7 days-a-week, quickly expanding its services to include the St David's hospital on Caernafon road.

 

The service moved to the new Ysbyty Gwynedd (and was subsequently renamed) and began broadcasting on 1st January 1985.

 Radio Ysbyty Gwynedd now broadcasts from a pupose built studio situated in the main corridor in the hospital with easy accessibility from the reception area. Using the latest computerised broadcasting equipment, we are able to provide a 24-hour service to the patients, seven days-a-week.

 

The station is run completely on a voluntary basis with a staff of all ages who ward visit, present programmes, fundraise and go around the community recording programmes of local interest.

1976 THE BEGINNING OF HOSPITAL BROADCASTING

LLUNIAU ARCHIF / ARCHIVE PICTURES

Cliciwch ar lun am ragor o wybodaeth / Click on an image for more information

Click on photo to view larger image

bottom of page