top of page

ANGEN GWIRFODDOLWYR

Allwch chi helpu?

VOLUNTEERS NEEDED

Can you help?

 

15948a5f-cc03-4267-b20c-45e58d7d7b43.jpe

Mae Radio Ysbyty Gwynedd angen gwirfoddolwyr i gynnal eu gwasanaeth 24/7 ar gyfer y cleifion. Rydym bellach yn darlledu o’n stiwdo newydd ger y fynedfa i’r ysbyty ac rydym angen gwirfoddolwyr i helpu gyda phob agwedd o’n gwaith.

 • Ymweld a’r wardiau

 • Casglu ceisiadau a chynorthwyo’r gwrandawyr i allu gweitho eu hoffer gwrando wrth ochr y gwely.

 • Cyflwyno rhaglenni - nid les angen unrhyw brofiad na gwybodaeth dechnegol - dim ond digon a frwdfrydedd.

 • Gweithredu rhaglenni allanol - unwaith eto nid les angen unrhyw brofiad technegol gan gallwn ddangos i chi sut mae popeth yn gweithio (neu dowch draw i roi help llaw in ni)

 

Os hoffech wybod mwy neu drefnu ymweliad a’r stiwdio, cysltwch ni.

Radio Ysbyty Gwynedd needs volunteers to help maintain their 24/7 service to patients.

 

Broadcasting from our new studios near the entrance to the hospital, we need volunteers to help in all aspects of our work.

 

 • Ward visiting

 • Collecting requests and helping listeners to ‘tune-in’ their bedside radio system.

 • Programme Presenters - no experience or technical knowledge requires, just lots of enthusiasm.

 • Outside Broadcast operators - again no technical experience required as we can show you how it all works (or just come along to give us a hand).

 

If you would like to know more or arrange a visit to the studios, please use the contact form.

IMG_3553.jpg
 • Cyflwyno

 • Ymweld a'r wardiau

 • Codi Arian

 • Gwaith Technegol

 • Darlledu Allanol

IMG_3603.jpeg
 • Presenting

 • Ward Visiting

 • Fund Raising

 • Technical Help

 • Outside Broadcasts

Mae'n ffaith fod unrhyw beth all y cleifion ei wneud rhag meddwl am eu poenau a'u problemau, yn helpu i'w gwella a chodi eu calonnau am ryw hyd. Gobeithir fod Radio Ysbyty Gwynedd yn daparu hyn i holl gleifion Ysbyty Gwynedd

Sylwch, yn unol â pholisi ymddiriedolaeth ysbytai, rhaid i bob aelod fod yn 18 oed neu'n hŷn, cael gwiriad DBS (Swyddfa Cofnodion Troseddol) a rhaid iddo lofnodi cytundeb cyfrinachedd claf.

Please note that, in line with the hospital trust policy, all members must be 18 years or over, undergo a DBS (Criminal Records Bureau) check and must sign a patient confidentiality agreement.

bottom of page